უსაფრთხოების პოლიტიკა

გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ საიტის გამოყენების წესები და პირობები.


1. ქვემოთ მოცემულ ტექსტში სიტყვა "მომხმარებელი" ნიშნავს www.mantis.ge-ს პროდუქციის შემძენ პირს.


2. ღილაკზე - „მე წავიკითხე და ჩემთვის მისაღებია“ დაჭერით მომხმარებელი გამოხატავს თანხმობას საიტის გამოყენების წესებზე.


3. საიტზე რეგისტრაციით (პროდუქციის შეძენა) მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას მის მიერ რეგისტრაციისას მითითებული ინფორმაცია გადაეცეს შპს „მენტის.ჯის“ (შემდგომში - მიმწოდებელი) ან მის წარმომადგენელს. მომწოდებელი უფლებამოსილია პროდუქციის შეძენისას მომხმარებლის მიერ მითითებული ინფორმაცია გამოიყენოს სტატისტიკური და ანალიტიკური მიზნით.


4. მომსახურების საფასურის გადახდა შეიძლება განხორციელდეს როგორც საბანკო პლასტიკური ბარათით (Visa International, Master Card International), ასევე პირდაპირი საბანკო გადარიცხვითა და ფეი ბოქსის გადახდის აპარატებით.

4.1. საბანკო პლასტიკური ბარათით გადახდის შემთხვევაში თქვენი ბარათიდან პროდუქციის სრული ღირებულება ჩამოიჭრება. საბანკო გადარიცხვით ან ფეი ბოქსით გადახდისას შეგიძლიათ ღირებულების ნახევარი გადაიხადოთ წინასწარ, დანარჩენ თანხას პროდუქციის მიღებისას გადაიხდით. პროდუქციის საქართველოში ჩამოსვლიდან 2 კვირის (14 დღე) განმავლობაში შემკვეთის არგამოუცხადებლობის შემთხვევაში მენტის.ჯი უფლებას იტოვებს ჩამოსული პროდუქცია გაყიდოს ღირებულების ნახევარ ფასად. არ გამოუცხადებლობა ნიშნავს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე:

ა) მოხმარებლის მიერ პროდუქტის გამოწერისას მითითებულ სახლის და მობილურის ტელეფონზე ჩვენგან განხორციელებული ზარების უპასუხოდ დატოვებას.

ბ) მოხმარებლის მიერ ჩამოსული პროდუქტის გამოწერისას მითითებულ ელ.ფოსტაზე ჩვენგან გაგზავნილი შეტყობინების უპასუხოდ დატოვებას.

გ) მოხმარებლის მიერ ჩამოსული პროდუქტის გამოწერისას მითითებულ მიტანის მისამართზე საკურიერო კომპანიის მიერ დატოვებული ცნობის იგნორირება.

4.2. საბანკო გადარიცხვის შემთხვევაში, ღირებულების 50% ჩვენი TBC ბანკის ანგარიშზე უნდა გადმორიცხოთ. ანგარიშის რეკვიზიტები გამოწერის პროცესის დასკვნით გვერდზე დაიწერება. საიტზე განთავსებული პროდუქციის შეკვეთა შესაძლებელია მხოლოდ შესაბამისი პროდუქციის საფასურის ნახევრის გადახდისა და მიმწოდებლის ანგარიშზე ჩარიცხვის შემთხვევაში.


5. მომხმარებელი პასუხისმგებელია მისი რეგისტრაციის ფორმაში მითითებული ინფორმაციის სისრულესა და სისწორეზე.


6. www.mantis.ge-ზე არსებული პროდუქციის გამოწერა შესაძლებელია მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. შეკვეთილი პროდუქციის გაცემა ხდება მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე.


7. მომხმარებელს პროდუქციის ჩაბარება შეეძლება მისი ღირებულების სრულად დაფარვის შემდეგ.


8. მომწოდებელი ვალდებულია პროდუქცია მომხმარებელს მიაწოდოს არაუგვიანეს 30 სამუშაო დღის ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ მომწოდებელმა პროდუქტის მიწოდება 30 სამუშაო დღის ვადაში ვერ მოახერხა - მომხმარებელი უფლებას იტოვებს წინასწარ გადახდილი თანხის დაბრუნება მოითხოვოს.


9. მომწოდებელი ვალდებულია მომხმარებლის მიერ წინასწარ გადახდილი თანხა დააბრუნოს იმ შემთხვევაში, თუ:

ა) მომხმარებელს პროდუქტი არ მიუვიდა გამოწერიდან 30 სამუშაო დღის ვადაში

ბ) მომხმარებლის მიერ გამოწერილი და ჩამოსული პროდუქტი ვიზუალურად არ ემთხვევა ერთმანეთს

გ) ჩამოსული პროდუქტის ზომები მომხმარებლის მიერ გამოწერის დროს დაფიქსირებულ ზომებს არ ემთხვევა


10. საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე (გარდა წინამდებარე წესებით განსაზღვრული შემთხვევებისა).