დაბრუნების პოლიტიკა

მომხმარებელი ვალდებულია პროდუქცია შეამოწმოს ადგილზე ჩაბარებისას, ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაბრუნება ხდება მაშინვე.
სხვა შემთხვევაში დაბრუნება ფასიანია და ხდება ორი სამუშაო დღის ვადაში.

Mantis.Ge ვალდებულია მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა დააბრუნოს იმ შემთხვევაში, თუ:


ა) შეკვეთის გაუქმება ხდება მის დამუშავებამდე - სტანდარტული ონლაინ შეკვეთების შემთხვევაში 24 საათში, მაღაზიიდან გასაგზავნი შეკვეთის შემთხვევაში - საკურიერო კომპანიასთან პროდუქტის გადაცემამდე;

ბ) მომხარებლის მიერ გამოწერილი პროდუქტი არ ჩამოვიდა 40 კალენდარული დღის ვადაში;

გ) მომხმარებლის მიერ გამოწერილი და შესაბამისად მიღებული პროდუქტი არ ემთხვევა ერთმანეთს;

დ) მომხმარებლის მიერ გამოწერის დროს დაფიქსირებული ზომები არ ემთხვევა შესაბამისად მიღებული პროდუქციის ზომებს;

ე) მიღებული პროდუქტი დაზიანებულია;

მომხმარებლის მიერ მობრუნებული პროდუქტი უნდა იყოს ისეთივე მდგომარეობაში, როგორიც მიღების მომენტში.

კომპანია ვალდებულია მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი თანხა დაუბრუნოს მის კუთვნილ საბანკო ანგარიშზე პროდუქტის მიბრუნებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში.

ა) გადარიცხვა ხორციელდება მხოლოდ შემკვეთზე და არა მესამე პირზე.

ბ) ბარათზე უკუგატარების მექანიზმი მოქმედებს შეკვეთიდან მხოლოდ 24 საათის განმავლობაში.